Keynote – Brett Egan / DeVos Institute of Arts Management – 2020 TYA/USA VFC

Keynote Address – Brett Egan, President of DeVos Institute of Arts Management
Delivered on May 15, 2020 at the TYA/USA Virtual Festival & Conference